Voorwaarden van Bestel-chocolade.nl

Bestel-chocolade.nl levert vrijwel alles wat voor 12.00 uur besteld is binnen 24 uur op het door u gewenste adres in Nederland en België. Omdat wij echter werken met vers gemaakte producten kan het voorkomen dat het een dag langer duurt. U kunt dit voorkomen door een aantal dagen voor dat het product geleverd moet worden te bestellen, wij zorgen dan dat het op tijd bezorgd wordt.

Bij temperaturen hoger dan 22 graden Celsius wordt er geen chocolade meer verzonden om de kwaliteit te kunnen garanderen.

Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bestel-chocolade.nl

info@bestel-chocolade.nl

www.bestel-chocolade.nl

Klant:

De persoon of rechtspersoon die bij bestel-chocolade.nl een bestelling plaatst.

Ontvanger:

De geadresseerde, dat wil zeggen de persoon of rechtspersoon bij wie de bestelling, op het aangegeven adres, dient te worden afgeleverd.

Orderbedrag:

De opgegeven prijs, inclusief de bezorgkosten en de BTW.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen bestel-chocolade.nl en haar klanten. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van bestel-chocolade.nl. Bestel-chocolade.nl behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Bestelling

3.1 Een bestelling is eerst geplaatst – en de overeenkomst tot stand gekomen – na de online validatie van een betalingstransactie, de orderbevestiging op scherm en vervolgens de bevestiging van de bestelling per e-mail. De e-mail bevat de ordergegevens.

3.2 Bestel-chocolade.nl accepteert uitsluitend bestellingen voor levering op bestemmingen in Nederland en België.

3.3 Een bestelling kan plaatsvinden vanuit het buitenland, bestel-chocolade.nl accepteert betalingen via iDEAL en Paypal.

4. Betaling

4.1 De betaling van het orderbedrag door de klant vindt online plaats. De klant kan betalen met iDEAL en Paypal. Het betalingsverkeer wordt afgehandeld door een erkende en beveiligde betalingendienst. Verwerking en validatie geschiedt online.

4.2 Bestel-chocolade.nl is niet aansprakelijk voor onregelmatigheden in het betalingsverkeer die zich afspelen buiten haar invloedssfeer.

5. Levering

In verband met de kwaliteitsgarantie vindt levering niet plaats ingeval het KNMI een temperatuursvoorspelling voor de bezorgdag van 24 graden of hoger afgeeft. Als er sprake is van een geaccepteerde bestelling, wordt de bestelling geleverd op de eerstvolgende dag dat de temperatuur het toelaat.

Uw bestelling word de dag voor de gewenste afleverdatum aangeboden aan Post.nl of DHL waarna deze zorg dragen voor de bezorging. Uit de meest recente gegevens blijkt dat 95% van de post daadwerkelijk de volgende werkdag door hen wordt bezorgd.

Transport en verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Cliënt en wel vanaf aanvang van de verzending.

Conform Wet Kopen op Afstand vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen en indien dit toch onverhoopt het geval is de klant de koop kan ontbinden en zijn geld gerestitueerd kan krijgen.

6. Kwaliteit

6.1 De website geeft een impressie van de te leveren bonbons en producten. Het vermelde gewicht is indicatief. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht kunnen zich voordoen.

6.2 Bestel-chocolade.nl betrekt haar bonbons van in goede naam en faam bekend staande chocolatiers. Bestel-chocolade.nl verpakt de bonbons op dusdanige wijze dat deze bij een temperatuur van maximaal 25°C mits binnen een dag bezorgd zonder kwaliteitsverlies bij ontvanger aankomen. Indien de kwaliteit van de bonbons ondanks de bestede zorg onvoldoende is kunnen zowel klant als ontvanger met Bestel-chocolade.nl ( info@bestel-chocolade.nl) contact opnemen en zullen wij deze conform ons klachtenprotocol afhandelen.

7. Bezorging

7.1 Indien de bestelling op een normale werkdag is geplaatst vóór 12.00 uur wordt deze binnen twee dagen bezorgd. De bestelling wordt door Bestel-chocolade.nl aangeboden aan Post.nl of DHL vóór de laatste buslichting. Uit de meest recente gegevens blijkt dat gemiddeld 95% van de post daadwerkelijk de volgende dag wordt bezorgd.

7.2 Bij bestelling van een bestel-chocolade.nl-pakket kan, in het geval van afwezigheid van de ontvanger, aangegeven worden of het pakket bij de buren mag worden afgegeven. Indien dit is aangegeven en hieraan is uitvoering gegeven, wordt hiervan een bericht achtergelaten bij de ontvanger. Bestel-chocolade.nl is vanaf het moment van verzending niet meer verantwoordelijk voor het afgegeven pakket. Indien niet voor deze optie is gekozen en de ontvanger is afwezig, wordt het pakket nog 1 week bewaard op het dichtstbijzijnde depot van de koerier. Ook in dat geval wordt hiervan bij de ontvanger een bericht achtergelaten. In dit bericht zijn de gegevens van de koerier opgenomen. De ontvanger dient vervolgens zelf rechtstreeks met de koerier een afspraak te maken over de bezorging.

Restitutie van het orderbedrag is niet mogelijk.

7.3 Geen bezorging vindt plaatst op Zon-, Maan- en Feestdagen, met uitzondering van speciale acties.

7.4 Bestel-chocolade.nl behoudt zich het recht voor geplaatste bestellingen bestemd voor ontvangers op recreatiegebieden zoals kampeerterreinen, bungalowparken, jachthavens, ziekenhuizen, hotels en ontvangers op militaire afdelingen of schepen te annuleren. In dat geval wordt de betaling gerestitueerd.

8. Klachten

Klachten worden door bestel-chocolade.nl geregistreerd en afgehandeld volgens een vastgesteld klachtenprotocol.

9. Geheimhouding en Privacy

9.1 Bestel-chocolade.nl behandelt de order-informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden gegeven.

9.2 Elke vorm van misbruik van de site, stalking of oplichting zal worden doorgegeven aan de Internet-provider en aan de politie.

10.Diversen

10.1 De naam bestel-chocolade.nl, en het beeldmerk, zijn exclusief voorbehouden aan bestel-chocolade.nl en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van bestel-chocolade.nl, worden gebruikt.

10.2 Het downloaden van materiaal van deze website is voor eigen risico.

10.3 Op transacties met bestel-chocolade.nl is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 11. Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Bestel-chocolade.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.  Daarna heeft de consument 14 dagen tijd om het produkt te retourneren.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bestel-chocolade.nl retourneren, conform de door Bestel-chocolade.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Bestel-chocolade.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12. Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bestel-chocolade.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

13. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Bestel-chocolade.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Bestel-chocolade.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door Bestel-chocolade.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bestel-chocolade.nl geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Gezien de bederfbaarheid van de chocoladeproducten en de geldende hygienische voorschriften, kan de klant zich niet beroepen op het herroepingsrecht en kunnen chocoladeproducten niet teruggestuurd worden.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.

Veenendaal, 10 februari 2015